Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zakończenie postępowania - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - głównego księgowego

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Koninie  informuje, że nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego został zakończony.

 

23 lutego 2024
Czytaj więcej o: Zakończenie postępowania - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - głównego księgowego

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - głównego księgowego

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Koninie  ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego.

Nazwa i adres jednostki ( miejsce wykonywania pracy):

Szkoła Podstawowa nr 7 w Koninie, ul. Wyszyńskiego 44, 62-510 Konin

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM :

Głównym księgowym może być osoba, która:

1)  ma obywatelstwo polskie, państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego

2)  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3)  nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4)   posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

5) spełnia jeden z poniższych warunków:

a)  ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c)  jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d)  posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

19 grudnia 2023
Czytaj więcej o: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - głównego księgowego

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - głównego księgowego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko głównego księgowego została wybrana Pani Iwona Walczak zam. Konin.

 

 

10 sierpnia 2023
Czytaj więcej o: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - głównego księgowego