Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - głównego księgowego

Na podstawie art. 11 i 13 i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2022 poz. 530) oraz art. 54 ust. 1, pkt. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2022 poz. 1634 )

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Koninie  ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego.

  1. Nazwa i adres jednostki ( miejsce wykonywania pracy):

Szkoła Podstawowa nr 7 w Koninie, ul. Wyszyńskiego 44, 62-510 Konin

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM :

Głównym księgowym może być osoba, która:

1)  ma obywatelstwo polskie, państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

2)  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3)  nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4)   posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

5) spełnia jeden z poniższych warunków:

a)  ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c)  jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d)  posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

2 czerwca 2023
Czytaj więcej o: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - głównego księgowego

Rok 2022

24 kwietnia 2023
Czytaj więcej o: Rok 2022

Nabór na wolne stanowisko pracy - Psycholog szkolny

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Koninie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy.

Stanowisko: Psycholog szkolny

Wykształcenie: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289) – § 2 pkt 2, § 18. § 18.

Termin składania dokumentów: nabór ciągły do czasu znalezienia pracownika

Wymiar zatrudnienia : 12 godzin tygodniowo, umowa o pracę

CV z numerem telefonu kontaktowego należy wysłać na adres: sekretariat@sp7.konin.pl

Dodatkowe informacje tel. 632431190 wew.11

Dyrektor zastrzega sobie prawo do odwołania oferty.

22 sierpnia 2022
Czytaj więcej o: Nabór na wolne stanowisko pracy - Psycholog szkolny