Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - głównego księgowego.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 września 2021

Na podstawie art. 68 ust. 1 Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 1082) oraz na podstawie art. 11 i 13 i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019 poz. 1282) oraz art. 54 ust. 1, pkt. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2021 poz. 305 )

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Koninie  ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego.

  1. Nazwa i adres jednostki ( miejsce wykonywania pracy):

Szkoła Podstawowa nr 7 w Koninie, ul. Wyszyńskiego 44, 62-510 Konin

  1. Określenie stanowiska urzędniczego : główny księgowy
  2. Wymiar etatu : 6/8
  3. Rodzaj umowy : umowa o pracę

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 7 w Koninie
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6% w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia.

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM :

Głównym księgowym może być osoba, która:

1)     ma obywatelstwo polskie;

2)     ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3)     nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4)     posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

5)     spełnia jeden z poniższych warunków:

  • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
  • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

 

WYMAGANIA DODATKOWE :

1)     znajomość rachunkowości budżetowej w jednostkach oświatowych;

2)     znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych;

3)     znajomość przepisów oświatowych i samorządowych;

4)     znajomość przepisów z zakresu podatkowego w jednostkach oświatowych;

5)     znajomość przepisów płacowych;

6)     znajomość przepisów ZUS;

7)     znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej;

8)     znajomość obsługi programów: pakietu Vulcan Optivum, Płatnik, Portal GUS,  E-Deklaracje; Planowanie i Realizacja budżetu JST – Plan B, RVAT;

9)     umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych;

10) umiejętność sporządzania deklaracji dla podatku od towarów i usług na podatek od nieruchomości;

11) umiejętność rozliczania projektów unijnych;

12) umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, kreatywność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji;

13) dokładność, terminowość wykonywania zadań, samodzielność w poszukiwaniu rozwiązań bieżących spraw,

14) umiejętność analitycznego myślenia, odporność na stres,

15) biegła znajomość obsługi komputera ( Word, Exel, Internet).

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU :

1)     prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2)     wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad budżetu;

3)     kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

4)     kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych;

5)     opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych;

6)     opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki;

7)     kompletowanie dokumentów finansowo-księgowych, dokonywanie przelewów;

8)     prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej;

9)     sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych;

10) sporządzanie deklaracji dla podatku od towarów i usług;

11) sporządzanie deklaracji na podatek od nieruchomości;

10) wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska;

11) kontrola obsługi szkoły z zakresu płac, ZUS, US, GUS, PFRON.

WYMAGANE DOKUMENTY :

1)     list motywacyjny wraz z numerem telefonu kontaktowego;

2)     CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

3)     kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie – dostępny na stronie internetowej szkoły;

4)     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie i dodatkowe kwalifikacje;

5)     kserokopie świadectw pracy ( poświadczone przez kandydata za zgodność
z oryginałem );

6)     oświadczenie o niekaralności;

7)     oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. z 2021 r. poz. 289  ).

8) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające ewentualną niepełnosprawność

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są również zobowiązani do złożenia kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

 

Dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny oraz CV powinno być opatrzone klauzulą :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji ( zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych; Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO ) ) . Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am  poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych  i ich poprawiania.”

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być  przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone w sekretariacie szkoły lub przesłane  w terminie do 14.09.2021 r. do godziny 15 00 ( decyduje data wpływu do sekretariatu szkoły )   na adres :

Szkoła Podstawowa nr 7  w Koninie, ul. Wyszyńskiego 44, 62-510 Konin;

w zaklejonej kopercie z dopiskiem :     

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - głównego księgowego”     

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 września 2021 r.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru podana będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły : www.sp7.konin.pl w zakładce BIP 16 września 2021 r.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez dyrektora szkoły    .          

Dyrektor zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Szkoła Podstawowa nr 7 w Koninie
Data utworzenia:2021-09-02
Data publikacji:2021-09-02
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Kawka
Osoba wprowadzająca dokument:Daniel Wyderkiewicz
Liczba odwiedzin:208