Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - głównego księgowego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 czerwca 2023

Na podstawie art. 11 i 13 i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2022 poz. 530) oraz art. 54 ust. 1, pkt. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2022 poz. 1634 )

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Koninie  ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego.

  1. Nazwa i adres jednostki ( miejsce wykonywania pracy):

Szkoła Podstawowa nr 7 w Koninie, ul. Wyszyńskiego 44, 62-510 Konin

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM :

Głównym księgowym może być osoba, która:

1)  ma obywatelstwo polskie, państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

2)  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3)  nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4)   posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

5) spełnia jeden z poniższych warunków:

a)  ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c)  jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d)  posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

WYMAGANIA DODATKOWE :

1)      preferowane doświadczenie zawodowe w zakresie gospodarki finansowej i  księgowości   w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym na stanowisku głównego księgowego lub pracownika działu księgowo-finansowego,

2)     znajomość rachunkowości budżetowej w jednostkach oświatowych;

3)     znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych;

4)     znajomość przepisów oświatowych i samorządowych;

5)     znajomość przepisów z zakresu podatkowego w jednostkach oświatowych;

6)     znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz  zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,

 7)     znajomość przepisów płacowych;

 8)     znajomość przepisów ZUS;

 9)     znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej;

10)    znajomość obsługi programów: pakietu Vulcan Optivum, Płatnik, Portal GUS,  E-Deklaracje; Planowanie i Realizacja budżetu JST – Plan B, RVAT;

11)     umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych;

12)    umiejętność sporządzania deklaracji dla podatku od towarów i usług na podatek od  nieruchomości;   

13) umiejętność rozliczania projektów unijnych;

14) umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, kreatywność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji;

15) dokładność, terminowość wykonywania zadań, samodzielność w poszukiwaniu rozwiązań bieżących spraw,

16) umiejętność analitycznego myślenia, odporność na stres,

17) biegła znajomość obsługi komputera ( Word, Exel, Internet).

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU :

1)     prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2)    wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad  budżetu;

3)     kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

4)     kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych;

5)    opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych;

6)     opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki;

7)     kompletowanie dokumentów finansowo-księgowych, dokonywanie przelewów;

8)     prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej;

9)     sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych;

10)  sporządzanie deklaracji dla podatku od towarów i usług;

11)  sporządzanie deklaracji na podatek od nieruchomości;

10)  wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska;

11)  kontrola obsługi szkoły z zakresu płac, ZUS, US, GUS, PFRON.

WARUNKI PRACY NA DANYM STANOWISKU

  1. Określenie stanowiska urzędniczego : główny księgowy
  2. Wymiar etatu : 1 etat
  3. Rodzaj umowy : umowa o pracę – przewiduje się zatrudnienie od 01.09. 2023 r.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 7 w Koninie
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie wynosił co najmniej 6% w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia.

WYMAGANE DOKUMENTY :

1)   list motywacyjny wraz z numerem telefonu kontaktowego;

2)  CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;

3)   kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie wg załącznika nr 1;

4)  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie i dodatkowe kwalifikacje;

5) kserokopię świadectw pracy ( jeżeli jest to kolejne zatrudnienie ) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata lub zaświadczenie potwierdzające staż pracy w szczególności w przypadku trwającego stosunku pracy ( jeżeli wynika to z warunków określonych w pkt 1 i 2 );

6) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na danym stanowisku,

7) oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,

8) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

9) oświadczenie, stwierdzające, że kandydat nie był prawomocnie skazany za  przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe - własnoręcznie podpisane,

11) zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną - własnoręcznie podpisane, - wg załącznika nr 2 do ogłoszenia,

12) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać
w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu, 

13) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające ewentualną niepełnosprawność,

Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są również zobowiązani do złożenia kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

Dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny oraz CV powinno być opatrzone klauzulą :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji ( zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych; Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( RODO ) ) . Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am  poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.”

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być  przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone w sekretariacie szkoły lub przesłane  w terminie do 7.08.2023 r. do godziny 15 00 ( decyduje data wpływu do sekretariatu szkoły )   na adres : Szkoła Podstawowa nr 7  w Koninie, ul. Wyszyńskiego 44, 62-510 Konin; w zaklejonej kopercie z dopiskiem:     
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - głównego księgowego”     

 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi   8 sierpnia 2023 r.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru podana będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły : www.sp7.konin.pl w zakładce BIP.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez dyrektora szkoły    .          

 

Dyrektor zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Szkoła Podstawowa nr 7 w Koninie
Data utworzenia:2023-06-02
Data publikacji:2023-06-02
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Kawka
Osoba wprowadzająca dokument:Daniel Wyderkiewicz
Liczba odwiedzin:1372

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2023-07-04 14:33:53Daniel WyderkiewiczZmiana treści dokumentuNabór na wolne stanowisko urzędnicze - głównego księgowego
2023-06-20 11:57:41Daniel WyderkiewiczZmiana treści dokumentuNabór na wolne stanowisko urzędnicze - głównego księgowego