Przedmiot działalności i kompetencje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przedmiotem działalności Szkoły jest działalność edukacyjna na poziomie szkoły podstawowej. Szczegółowe cele i zadania określa statut szkoły

Dyrektor Szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły i prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego.

Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Najważniejsze kategorie spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych:

  • odroczenie obowiązku szkolnego;
  • spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą;
  • skreślenie ucznia z listy uczniów;
  • indywidualny program lub tok nauki.

Ocenianie, egzaminowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu MEN z dnia 03 sierpnia 2017 r. w sprawie  oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy  w szkołach publicznych.

W sprawach dotyczących oceniania i promowania nie prowadzi się postępowania administracyjnego i nie stosuje się Kodeksu postępowania administracyjnego.

Podstawa programowa określona jest w Rozporządzeniu MEN z dnia 14 lutego 2017 r.  w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Szkoła Podstawowa nr 7
Data utworzenia:2017-09-09
Data publikacji:2017-09-09
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:3691

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-04-01 12:22:36AdministratorZmiana treści dokoumentuPrzedmiot działalności i kompetencje