Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiotem działalności Szkoły jest działalność edukacyjna na poziomie szkoły gimnazjalnej. Szczegółowe cele i zadania określa statut szkoły

Dyrektor Szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły i prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego.

Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Najważniejsze kategorie spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych:

  • odroczenie obowiązku szkolnego;
  • spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą;
  • skreślenie ucznia z listy uczniów;
  • indywidualny program lub tok nauki.

Ocenianie, egzaminowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków  sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy  w szkołach publicznych.

W sprawach dotyczących oceniania i promowania nie prowadzi się postępowania administracyjnego i nie stosuje się Kodeksu postępowania administracyjnego.

Podstawa programowa określona jest w Rozporządzeniu MEN z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół