Informacje nieudostępnione

Informacja publiczna*, która nie została udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej jest udostępniana na wniosek.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać:

  • na adres e-mail: sekretariat@sp7.konin.pl
  • pocztą na adres:

Szkoła Podstawowa nr 7

ul. Wyszyńskiego 44; 62-510 Konin

Terminy

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje nie później niż 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia oraz o przewidywanym terminie udzielenia informacji, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Ograniczenia dostępu do informacji publicznej

Nie w każdym przypadku informacja publiczna może być udostępniona w pełnym zakresie. Art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej przewiduje ograniczenie prawa do informacji publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (np. państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna, lekarska), a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Dostęp do informacji ograniczają również przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Odmowa udostępnienia wskazanej informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie.

Odmowa udostępnienia następuje także w odniesieniu do informacji publicznej przetworzonej, o ile jej udostępnienie nie jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Dodatkowe koszty udostępnienia informacji publicznej

Informacja publiczna udostępniana jest bezpłatnie. W przypadku jednak, gdy Szkoła Podstawowa nr 7 w Koninie ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, może zostać pobrana od wnioskodawcy opłata w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Dodatkowe koszty mogą być związane np. z: wykorzystaniem materiałów biurowych, nośników elektronicznych do zapisania danych lub wykonaniem tłumaczenia.

Wówczas wnioskodawca zostanie powiadomiony o wysokości opłaty. Jeśli w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia wnioskodawca nie dokona zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo nie wycofa wniosku, informacja zostanie udostępniona zgodnie z wnioskiem i nastąpi pobranie opłaty.*Informacja publiczna - każda informacja o sprawach publicznych, w szczególności w sprawach wymienionych w art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej; informacja o sprawach publicznych, a więc dotyczących ogółu, nie o sprawach prywatnych, indywidualnych; dotyczy sfery faktów; jest nią treść dokumentów wytworzonych przez organy władzy publicznej i podmioty niebędące organami administracji publicznej, treść wystąpień, opinii i ocen przez nie dokonywanych, niezależnie do jakiego podmiotu są one kierowane i jakiej sprawy dotyczą.