Deklaracja dostępności


Szkoła Podstawowa nr 7 w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej funkcjonującej pod adresem:

www.bip.sp7.konin.pl

Dane teleadresowe:

 • Szkoła Podstawowa nr 7 w Koninie
 • ul. Kard. S. Wyszyńskiego 44
 • 62-510 Konin
 • Tel. 63 243 11 90

Strona internetowa:

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:2020-03-07

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo – dokumenty skanowane.
 • brak zmiany kontrastu wyświetlania strony
 • brak zmiany rozmiaru tekstu wyświetlanego tekstu
 • filmy umieszczone na stronie nie posiadają napisów

 

W chwili obecnej strona poddana jest gruntownej przebudowie, umożliwiającej dostosowanie do norm spełniających wytyczne techniczne związane z dostępnością cyfrową

 

Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Dane kontaktowe i informacje zwrotne

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

 • osoba kontaktowa: Marcin Łęt
 • adres e-mail: m.let@sp7.konin.pl
 • telefon: 63 243 11 90

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły mieści na ulicy Kard. S. Wyszyńskiego 44. Do budynku szkoły prowadzą 2 wejścia. Wejście główne od strony ul. 11 Listopada, otwarte jest od godz. 7:00
do 21:00. Wejście drugie od strony boiska otwarte jest od 7:00 do 15:00. Wejście główne dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych, znajduje się podjazd dla wózków. Wszystkie wejścia są wyjściami ewakuacyjnymi. Przed wejściem głównym znajduje się parking, który posiada 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych. Wchodząc na teren szkoły należy zgłosić się w dyżurce woźnej szkolnej, która udziela niezbędnych informacji. Budynek składa się
z 3 kondygnacji. W budynku nie ma windy. Nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Obiekt jest monitorowany.

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż
w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.